LXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema
 

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY (Aktualizacja)
24 październik 2017

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

LXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi  

w Warszawie
ul. Marynarska 2/6, 02-674  Warszawa
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

PRACOWNIK KANCELARII UCZNIOWSKIEJ

– pełny etat –  zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

podległość służbowa – dyrektor szkoły

1.       Wymagania niezbędne:

 

1) obywatelstwo polskie;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne i 2 lata praktyki zawodowej lub wykształcenie średnie ekonomiczne i 4 lata praktyki zawodowej ;

4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie i wykonywanie zadań na stanowisku samodzielnego referenta

 

2.      Wymagania dodatkowe:

 

1) znajomość obsługi komputera w zakresie programu Open Office, Sekretariat Uczniowski – firmy LIBRUS, Hermes;

2) znajomość pracy biurowej  oraz obsługi urządzeń biurowych (ksero, fax, scaner)

3) umiejętność planowania i organizacji pracy;

4) umiejętność kompleksowego wykorzystywania wiedzy;

5) rzetelność i profesjonalizm w działaniu, odpowiedzialność i terminowość;

 

3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1) Prowadzenie prac związanych z rekrutacją uczniów do szkoły oraz wprowadzanie danych uczniówa)do programu Sekretariat Uczniowski – firmy LIBRUS ;

2) Kompletowanie i przechowywanie dokumentów uczniów;

3) Prowadzenie księgi uczniów;

4) Prowadzenie rejestru absolwentów;

5) Prowadzenie całokształtu prac związanych z załatwianiem, wydawaniem, rozliczaniem druków ścisłego zarachowania;

6) Rejestrowanie i wydawanie uczniom legitymacji szkolnych, duplikatów legitymacji oraz wszelkiego rodzaju zaświadczeń;

7) Wydawanie duplikatów świadectw;

8) Prowadzenie całokształtu prac związanych z egzaminem maturalnym, wprowadzanie danych do systemu elektronicznego Hermes;

9) Prowadzenie archiwum w zakresie dokumentacji uczniowskiej

10) Wprowadzanie danych o uczniach i absolwentach do Sytemu Informacji Oświatowej;

 

4.      Wymagane dokumenty:

 

1) życiorys – CV;

2) list motywacyjny;

3) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie zawodowe;

4) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;

5) fotografię;

6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursowych;

 

5.      Informacje o warunkach pracy na stanowisku:

 

1) zatrudnienie od dnia  27 grudnia 2017r. na czas określony z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony;

 

6.      Określenie miejsca i terminu składania wymaganych dokumentów:


Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie LXV Liceum Ogólnokształcącego           z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema,  ul. Marynarska 2/6 w godzinach od 9.00 do 14.00 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2017r.. w zaklejonych kopertach (opisanych imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji i nr telefonu) z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika kancelarii uczniowskiej w LXV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema”

 

7.      Informacje dodatkowe:

 

1) oferta złożona po terminie nie podlega rozpatrzeniu;

2) zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami;

3) oferty kandydatów nie wyłonionych w trakcie naboru możliwe będą do odebrania w ciągu miesiąca od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone

 

Poniżej:
Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko pracy pracownika kancelarii uczniowskiej
oraz
Informacje o wynikach naboru na stanowisko pracownika kancelarii uczniowskiej
 

Współpracujemy z