Deklaracja dostępności

LXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej LXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema w Warszawie.

 

Data publikacji strony internetowej: 2016-02-29 r.

 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-25 r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Nie wszystkie dokumenty udostępnione do pobrania są dostępne cyfrowo. Trwają prace nad konwersją plików WORD i PDF do wersji dostępnych cyfrowo.
  • Do fotografie oraz grafik nie dodano tekstów alternatywnych.
  • Niektóre elementy serwisu mogą mieć zbyt mały kontrast.
  • Konieczna jest dopracowanie w zakresie możliwość nawigacji za pomocą klawiatury.
  • Brak mechanizmu jakim są skip linki służące do pominięcia pewnych sekcji (bloków) w serwisie.
  • Udostępniane filmy nie mają audiodeskrypcji oraz napisów rozszerzonych (dla niesłyszących), ponieważ w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-24 r.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Dla strony www.bem.waw.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Inititive (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa jest dostosowana w 73,05%.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

  • Powiększanie czcionki
  • Podświetlanie linków
  • stawianie wysokiego kontrastu

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest sekretarka, pani Beata Stypińska, b.stypinska@bem.waw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 843 37 13 lub 22 843 34 73. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się przy ul. Marynarskie 2/6. Dojazd do budynku tramwajami linii 17,18,31,41. Od strony Żoliborza 17 i 41 , a od strony Śródmieścia 18 , od Metra Wierzbno tramwajem linii 18 i 31. Dojazd do przystanku Postępu 04. Najbliższy przystanek tramwajowy znajduje się w odległości 50 m od głównego wejścia do szkoły od ul. Marynarskiej. Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się przy Rondzie Unii Europejskiej w odległości 300 m od wejścia do budynku placówki. Numery linii autobusowych to 189, 401,402, z Mokotowa i 504 z Ursynowa. Dojazd do przystanku Rondo Unii Europejskiej. Dojście pieszo od przystanku autobusowego do wejścia głównego jest możliwe asfaltowym chodnikiem wzdłuż ulicy Marynarskiej. Wzdłuż chodnika usytuowana jest ścieżka rowerowa, która jest oznakowana. Brak oznakowania przejścia przez ścieżkę rowerową na chodniku biegnącym do wejścia głównego do szkoły.

Najbliższa stacja PKP Warszawa Służewiec znajduje się w odległości ok. 700 m. Dojazd do szkoły od strony stacji następującymi liniami tramwajowymi 17, 18,31,41 do przystanku Postępu 03.

 

Wjazd i wejście do budynku

Wjazd do szkoły jest usytuowany od strony ul. Postępu naprzeciwko wjazdu do stacji benzynowej. Brama wjazdowa sterowana jest automatycznie. Przy wjeździe znajduje się domofon do portiera.

Szkoła posiada 3 wejścia dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście główne do budynku jest od strony ul. Marynarskiej. Od wejścia przez furtkę na teren szkoły do wejścia do budynku są schody ( 3 stopnie) oraz podjazd z poręczą dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy drzwiach znajduje się dzwonek do komunikacji z obsługą. Drzwi sterowane są automatycznie przez portiera. Dla osób z niepełnoprawnością, wjeżdżających samochodem, przez bramę od strony ul. Postępu są jeszcze 2 wejścia do budynku szkoły. Istnieje możliwość, po uprzednim powiadomieniu portiera, wjazd bezpośrednio do budynku i wjazd do windy oraz wejście po podjeździe z poręczami usytuowanym od strony dziedzińca. Przy drzwiach znajduje się dzwonek do portiera. Wszystkie wejścia do szkoły ( 3 trzy) są zadaszone.

Na terenie należącym do szkoły znajdują się miejsca parkingowe przed wejściem od strony ul. Postępu.

Budynek jest 3 poziomowy, częściowo dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W szkole znajdują się podjazdy, platformy, winda. Winda posiada oznaczenia pięter w alfabecie Brajla oraz informację głosową o wybranym piętrze.. W budynku pomieszczenia i poręcze schodów są oznaczone napisami w alfabecie Brajla. Osoby niewidome i słabo widzące mają prawo wstępu do budynku z psem asystującym po uprzednim skontaktowaniu się w tej sprawie z sekretariatem szkoły. Jest możliwość, po uprzednim skontaktowaniu się z sekretariatem szkoły skorzystania z tłumacza języka migowego, na miejscu w szkole.

W szkole są toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku jest korytarz umożliwiający wyminiecie się dwóch osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, w przeciwległych kierunkach.

W budynku nie ma informacji głosowych (z wyjątkiem windy).

Skip to content