BIP | RODO | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI | MAPA STRONY

Deklaracja dostępności

Strona Główna » Deklaracja dostępności
To jest: oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement).
Serwis należy do: LXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema w Warszawie.
Dostępny jest pod adresem: https://bem.waw.pl/
Data opublikowania strony internetowej: 27.02.2023
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 27.02.2023
Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej: zgodna z WCAG 2.1 na poziomie AA
Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 27.02.2023
Nazwa podmiotu zewnętrznego, który przeprowadził badanie dostępności: perfekcyjneStrony.pl

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności: Beata Stypińska
Email do osoby kontaktowej: b.stypinska@bem.waw.pl
Numer telefonu do osoby kontaktowej: 22 843 37 13

W przypadku stwierdzenia problemów z dostępnością:

Prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Beata Stypińska, adres poczty elektronicznej b.stypinska@bem.waw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 843 37 13. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Chcemy, aby każdy, kto odwiedza nasz serwis, czuł się serdecznie przyjęty i w pełni usatysfakcjonowany.

Zgodność ze standardami. Co w tym celu robimy?

Aby zapewnić, że nasz serwis będzie użyteczny i dostępny dla jak najszerszej grupy odwiedzających, stosujemy się do wytycznych Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, które wyjaśniają, co robić, aby treści internetowe były dostępne dla wszystkich ludzi.

Wytyczne definiują trzy poziomy dostępności (A, AA oraz AAA). Jako cel postawiliśmy sobie osiągnięcie kryteriów sukcesu na poziomie AA oraz wprowadzenie udogodnień realizujących niektóre standardy dostępności na poziomie AAA.

Wydawca i redakcja serwisu w swoim działaniu kierują się także postanowieniami Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ.

Jak realizujemy Wytyczne dla dostępności?

Twórcy, redaktorzy i autorzy naszego serwisu dokładają wszelkich starań, aby wszystkie strony spełniały wszystkie wymagania WCAG 2.1 na poziomie AA.

Kompatybilność
Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych, takie jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki.

Wygląd
Układ graficzny serwisu jest w całości opisany przez arkusze stylów kaskadowych (CSS). Ale nawet jeżeli Twoja przeglądarka lub urządzenie, którym odczytujesz strony internetowe nie wspiera CSS w ogóle, cała zawartość każdej strony jest nadal łatwa do odczytania.

Na stronach serwisu używane są tylko względne rozmiary czcionek kompatybilnych z ustawieniami opcji „rozmiar tekstu” w przeglądarkach graficznych.

Odnośniki
Teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują. Wiele łączy zawiera atrybut title opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo, chyba że tekst łącza sam w sobie już dokładnie opisuje dokument docelowy (tak jak np. tytuł artykułu).

Obrazki
Wszystkie obrazki i grafiki prezentacyjne zawierają opisy alternatywne. Obrazki czysto dekoracyjne zawierają pusty atrybut alt. Złożone grafiki są opisywane w treści strony, tak aby ich znaczenie było jasne również dla osób, które nie mogą zobaczyć obrazów.

Udogodnienia
Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

przełącznik zmiany rozmiaru czcionki
przełączniki zmiany kontrastu
Korzystanie z klawiatury i skrótów klawiaturowych

Na wszystkich stronach można się posłużyć klawiszem TAB, aby wywołać menu umożliwiające pominięcie niektórych elementów strony i przeskoczenie do wybranego obszaru (treści głównej, menu, treści pobocznych – dodatkowych). Klawisz TAB umożliwia przemieszczanie się po wszystkich aktywnych elementach strony, a kombinacja klawiszy Shift=TAB przemieszczanie się w odwrotnym kierunku.

Świadomie zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowe, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się przy ul. Marynarskie 2/6. Dojazd do budynku tramwajami linii 17,18,31,41. Od strony Żoliborza 17 i 41 , a od strony Śródmieścia 18 , od Metra Wierzbno tramwajem linii 18 i 31. Dojazd do przystanku Postępu 04. Najbliższy przystanek tramwajowy znajduje się w odległości 50 m od głównego wejścia do szkoły od ul. Marynarskiej. Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się przy Rondzie Unii Europejskiej w odległości 300 m od wejścia do budynku placówki. Numery linii autobusowych to 189, 401,402, z Mokotowa i 504 z Ursynowa. Dojazd do przystanku Rondo Unii Europejskiej. Dojście pieszo od przystanku autobusowego do wejścia głównego jest możliwe asfaltowym chodnikiem wzdłuż ulicy Marynarskiej. Wzdłuż chodnika usytuowana jest ścieżka rowerowa, która jest oznakowana. Brak oznakowania przejścia przez ścieżkę rowerową na chodniku biegnącym do wejścia głównego do szkoły.

Najbliższa stacja PKP Warszawa Służewiec znajduje się w odległości ok. 700 m. Dojazd do szkoły od strony stacji następującymi liniami tramwajowymi 17, 18,31,41 do przystanku Postępu 03.

Wjazd i wejście do budynku

Wjazd do szkoły jest usytuowany od strony ul. Postępu naprzeciwko wjazdu do stacji benzynowej. Brama wjazdowa sterowana jest automatycznie. Przy wjeździe znajduje się domofon do portiera.

Szkoła posiada 3 wejścia dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście główne do budynku jest od strony ul. Marynarskiej. Od wejścia przez furtkę na teren szkoły do wejścia do budynku są schody ( 3 stopnie) oraz podjazd z poręczą dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy drzwiach znajduje się dzwonek do komunikacji z obsługą. Drzwi sterowane są automatycznie przez portiera. Dla osób z niepełnoprawnością, wjeżdżających samochodem, przez bramę od strony ul. Postępu są jeszcze 2 wejścia do budynku szkoły. Istnieje możliwość, po uprzednim powiadomieniu portiera, wjazd bezpośrednio do budynku i wjazd do windy oraz wejście po podjeździe z poręczami usytuowanym od strony dziedzińca. Przy drzwiach znajduje się dzwonek do portiera. Wszystkie wejścia do szkoły ( 3 trzy) są zadaszone.

Na terenie należącym do szkoły znajdują się miejsca parkingowe przed wejściem od strony ul. Postępu.

Budynek jest 3 poziomowy, częściowo dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W szkole znajdują się podjazdy, platformy, winda. Winda posiada oznaczenia pięter w alfabecie Brajla oraz informację głosową o wybranym piętrze.. W budynku pomieszczenia i poręcze schodów są oznaczone napisami w alfabecie Brajla. Osoby niewidome i słabo widzące mają prawo wstępu do budynku z psem asystującym po uprzednim skontaktowaniu się w tej sprawie z sekretariatem szkoły. Jest możliwość, po uprzednim skontaktowaniu się z sekretariatem szkoły skorzystania z tłumacza języka migowego, na miejscu w szkole.

W szkole są toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku jest korytarz umożliwiający wyminiecie się dwóch osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, w przeciwległych kierunkach.

W budynku nie ma informacji głosowych (z wyjątkiem windy).