zmień kontrast
A+  A-
LXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema
 

Ogłoszenia

2021-07-23 | OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

LXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi

poszukuje pracownika na stanowisko dozorcy.

Praca w systemie dwuzmianowym: 7:00-15:00, 13:00-21:00

CV proszę przesłać na adres: kadry@bem.waw.pl

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 721 202 102

 

2020-11-18 | OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
2020-09-28 | Zarządzenie Dyrektora nr 5/2020/21 w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2020-05-21 | Zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dnia 20 maja 2020r.

2020-05-15 | Ogłoszenie

Boisko jest udostępnione tylko Stowarzyszeniu M.B. Champion Company.

2020-04-22 | Zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dnia 22 kwietnia 2020r.

2020-02-19 | ZMIANA PLANU LEKCJI

Od poniedziałku 24.02.2020 wprowadzono korekty do planu lekcji. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.

2020-01-07 | OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
2019-12-07 | ZARZĄDZENIE W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W DNIU 24.12.2019R.

2019-12-07 | Zmiana planu lekcji

Od poniedziałku 09.12.2019 wprowadzono korekty do planu lekcji. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.

2019-11-15 | Zmiana planu lekcji

Od poniedziałku 18.11.2019 wprowadzono korekty do planu lekcji. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.

2019-10-25 | Zmiana planu lekcji

Od poniedziałku 28.10.2019 wprowadzono korekty do planu lekcji. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.

2019-10-18 | Zmiana planu lekcji

Od poniedziałku 21.10.2019 wprowadzono korekty do planu lekcji. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.

2019-10-10 | Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
2019-09-12 | Zarządzenie Nr 1/2019/20
2019-06-14 | Zarządzenie w sprawie funkcjonowania szkoły w dniu 14.06.2019r.

2019-06-13 | Zarządzenie w sprawie funkcjonowania szkoły w dniu 13.06.2019r.

2019-06-12 | Zarządzenie w sprawie funkcjonowania szkoły w dniu 12.06.2019r.

2018-10-30 | Ogłoszenie dotyczące funkcjonowania szkoły w dniu 02.11.2018r.

Informujemy, iż 02.11.2018r. jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych,
w tym dniu szkoła będzie zamknięta. 

2018-09-27 | Zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2018-04-10 | Konkurs dla uczniów klas gimnazjalnych

 

Regulamin

Warszawskiego Konkursu: Cyberprzemoc. Przeciwdziałamy.

pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Burmistrza Dzielnicy Mokotów

dla uczniów klas gimnazjalnych w różnych typach szkół

 

 1. CELE KONKURSU:
 • zwrócenie uwagi uczniów na cyberprzemoc i uwrażliwienie ich na możliwość wystąpienia tego zjawiska w ich otoczeniu,
 • zwrócenie uwagi młodzieży na konsekwencje stosowania przemocy,
 • motywowanie do dbałości o bezpieczeństwo (swoje i cudze) w Internecie,
 • poszerzenie wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z technologii komunikacyjnych,
 • rozwijanie i doskonalenie umiejętności twórczych młodzieży.
   
 1. ORGANIZATOR KONKURSU:

Organizatorem konkursu jest LXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi
im. gen. Józefa Bema w Warszawie.

 

 1. ADRESACI KONKURSU:
 1. Przedsięwzięcie przeznaczone jest dla uczniów klas gimnazjalnych w różnych typach szkół w Warszawie.
 2. Konkurs odbędzie się w dwóch turniejach (do wyboru):
 • turniej literacki
 • turniej filmowy
 1. Uczestnicy każdego turnieju są oceniani i nagradzani oddzielnie.

 

 1. WARUNKI KONKURSU:
 1. Przedmiotem konkursu jest napisanie pracy literackiej w dowolnej formie (esej, opowiadanie, wiersz…). Maksymalna długość tego typu pracy: cztery strony formatu A4 lub nakręcenie filmu trwającego maksymalnie 10-minut.
 2. Praca przysłana na konkurs musi dotyczyć cyberprzemocy oraz sposobów walki z tym zjawiskiem.
 3. Każda szkoła zobowiązana jest do wyboru maksymalnie 5 najlepszych prac literackich
  i 5 filmów, a następnie do ich przesłania wraz z kartą zgłoszenia w terminie do dnia
  16 maja 2018r. na adres Organizatora: LXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. J. Bema, ul. Marynarska 2/6, 02-674 Warszawa lub do przesłania prac i skanu wypełnionej karty zgłoszenia na jeden z adresów mailowych: a.michalczuk@bem.waw.pl ; z.misiak@bem.waw.pl
 4. Nadesłanie prac konkursowych wraz z kartą zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz jego opiekuna przez Organizatora dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu.
 5. Prace konkursowe nie będą zwracane.
 6. Informacje o Konkursie oraz Regulamin Konkursu będą opublikowane na stronie internetowej Organizatora: www.bem.waw.pl

 

 1. PODSUMOWANIE KONKURSU I WRĘCZENIE NAGRÓD:
 1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.
 2. Przy ocenie prac konkursowych zostaną wzięte pod uwagę kryteria: tematyka i poziom artystyczny prac.
 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie: www. bem.waw.pl
 4. Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe w postaci: tabletów, audiobooków, power banków, pendrivów.
 5. Wręczenie nagród laureatom Konkursu odbędzie się w siedzibie Organizatora dnia 01.06.2018r.  
 6. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: a.michalczuk@bem.waw.pl
  lub z.misiak@bem.waw.pl

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

 

Karta zgłoszenia uczestnictwa w Warszawskim Konkursie
Cyberprzemoc. Przeciwdziałamy.

organizowanym przez LXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi
im. gen. Józefa Bema

Adres szkoły: …………………………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Telefon /fax: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Strona internetowa/e-mail: ………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko uczestnika, klasa: ……………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko opiekuna: …………………………………………………………………………………………………

telefon opiekuna ucznia (lub szkoły): ………………………………………………………………………………..

 

Forma pracy:

 

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminem Konkursu i przyjąłem/-am jego warunki. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku mojego dziecka zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
nr 101, poz. 926 z p. zm.) do prawidłowego przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.

 

……………………………………………………………………………………

                            Podpis rodzica / prawnego opiekuna ucznia

biorącego udział w konkursie

2017-10-24 | OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY (Aktualizacja)

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

LXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi  

w Warszawie
ul. Marynarska 2/6, 02-674  Warszawa
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

PRACOWNIK KANCELARII UCZNIOWSKIEJ

– pełny etat –  zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

podległość służbowa – dyrektor szkoły

1.       Wymagania niezbędne:

 

1) obywatelstwo polskie;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne i 2 lata praktyki zawodowej lub wykształcenie średnie ekonomiczne i 4 lata praktyki zawodowej ;

4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie i wykonywanie zadań na stanowisku samodzielnego referenta

 

2.      Wymagania dodatkowe:

 

1) znajomość obsługi komputera w zakresie programu Open Office, Sekretariat Uczniowski – firmy LIBRUS, Hermes;

2) znajomość pracy biurowej  oraz obsługi urządzeń biurowych (ksero, fax, scaner)

3) umiejętność planowania i organizacji pracy;

4) umiejętność kompleksowego wykorzystywania wiedzy;

5) rzetelność i profesjonalizm w działaniu, odpowiedzialność i terminowość;

 

3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1) Prowadzenie prac związanych z rekrutacją uczniów do szkoły oraz wprowadzanie danych uczniówa)do programu Sekretariat Uczniowski – firmy LIBRUS ;

2) Kompletowanie i przechowywanie dokumentów uczniów;

3) Prowadzenie księgi uczniów;

4) Prowadzenie rejestru absolwentów;

5) Prowadzenie całokształtu prac związanych z załatwianiem, wydawaniem, rozliczaniem druków ścisłego zarachowania;

6) Rejestrowanie i wydawanie uczniom legitymacji szkolnych, duplikatów legitymacji oraz wszelkiego rodzaju zaświadczeń;

7) Wydawanie duplikatów świadectw;

8) Prowadzenie całokształtu prac związanych z egzaminem maturalnym, wprowadzanie danych do systemu elektronicznego Hermes;

9) Prowadzenie archiwum w zakresie dokumentacji uczniowskiej

10) Wprowadzanie danych o uczniach i absolwentach do Sytemu Informacji Oświatowej;

 

4.      Wymagane dokumenty:

 

1) życiorys – CV;

2) list motywacyjny;

3) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie zawodowe;

4) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;

5) fotografię;

6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursowych;

 

5.      Informacje o warunkach pracy na stanowisku:

 

1) zatrudnienie od dnia  27 grudnia 2017r. na czas określony z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony;

 

6.      Określenie miejsca i terminu składania wymaganych dokumentów:


Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie LXV Liceum Ogólnokształcącego           z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema,  ul. Marynarska 2/6 w godzinach od 9.00 do 14.00 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2017r.. w zaklejonych kopertach (opisanych imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji i nr telefonu) z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika kancelarii uczniowskiej w LXV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema”

 

7.      Informacje dodatkowe:

 

1) oferta złożona po terminie nie podlega rozpatrzeniu;

2) zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami;

3) oferty kandydatów nie wyłonionych w trakcie naboru możliwe będą do odebrania w ciągu miesiąca od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone

 

Poniżej:
Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko pracy pracownika kancelarii uczniowskiej
oraz
Informacje o wynikach naboru na stanowisko pracownika kancelarii uczniowskiej
 
2017-10-19 | Zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2017-05-08 | Zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

2017-02-01 | VIII edycja projektu „MATEMATYKA DLA CIEKAWYCH ŚWIATA”

 

Rusza VIII edycja projektu „MATEMATYKA DLA CIEKAWYCH ŚWIATA”, polegającego na przeprowadzeniu przez UW cyklu zajęć rozwijających zainteresowania i umiejętności matematyczne wśród zdolnej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Projekt realizowany jest przez Uniwersytet Warszawski przy partnerskim zaangażowaniu Miasta Stołecznego Warszawy.
 
Spotkania odbywać się będą  w czwartki na Kampusie ochockim Uniwersytetu w godz. 17:00 – 20.00 od marca do czerwca 2017 r.
PIERWSZE SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ 2 MARCA 2017 R. 
 
ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO 20 LUTEGO 2017 R. poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej
 
Uczestnictwo w zajęciach jest BEZPŁATNE, a liczba miejsc ograniczona.
 
Szczegółowe informacje u nauczycieli matematyki oraz na stronie ciekawi.icm.edu.pl/drupal/
 
 
 
 
 
2017-01-20 | KOREKTY W PLANIE
 

 

 

Drobne korekty w planie od 23.01.2017 r.

 

Szczegóły planu w zakładce Plan lekcji »

 

2017-01-18 | Próba poloneza 18.01.2017

 

 

Środa 18.01.2017 –po 2 lekcji klasy trzecie jadą na próbę poloneza.

Uczniowie, którzy zostają w szkole mają lekcje zgodnie z planem:

 

lekcja/klasa

3A

(zostaje

 3 uczniów)

3B

(zostaje

2 uczniów)

3C

(zostaje

 0 uczniów)

3D

(zostaje

8 uczniów)

3E

(zostaje

1 uczeń)

3F

(zostaje

 3 uczniów)

uwagi

3

j.angielski (R.Stachura, M.Augustyn)

chemia

 (A.Rokosz)

 

 

 

 

wszyscy uczniowie jadą na próbę poloneza

historia

(G.Chojnacki)

/razem z3E/

historia

(G.Chojnacki)

/razem z3D/

j.angielski (M.Siudak-Wróbel)

*Erasmus

5) EB, MD

6) MD, AM

7) M.D,AM, EB

4

j.angielski (R.Stachura, M.Augustyn)

chemia

 (A.Rokosz

historia

(G.Chojnacki)

/razem z3E/

historia

(G.Chojnacki)

/razem z3D/

j.angielski (M.Siudak-Wróbel)

5

j.polski (A.Głowienka)

j.angielski (M.Siudak-Wróbel)

/razem z 3E, 3F/

j.polski

(B.Escher)

j.angielski (M.Siudak-Wróbel)

/razem z 3B, 3F/

j.angielski (M.Siudak-Wróbel)

/razem z 3B, 3E/

6

matematyka (T.Parzydeł)

j.angielski (M.Dąbrowska)*

/razem z 3E, 3F/

opieka: E.Ler-Poniakowska

j.polski

(B.Escher)

j.angielski (M.Dąbrowska)*

/razem z 3B, 3F/

opieka: E.Ler-Poniakowska

j.polski (A.Michalczuk)*

/razem z 3B, 3E/

opieka: E.Ler-Poniakowska

7

matematyka (T.Parzydeł)

/razem z 3D/

j.angielski (M.Dąbrowska)*

/razem z 3E, 3F/

opieka: A.Przybyszewska

matematyka (E.Buczkowska)*

/razem z 3A/

informatyka

(J.Biszczuk)

j.polski (A.Michalczuk)*

/razem z 3B/

opieka: A.Przybyszewska

8

 

biologia (M.Sikorska)

 

informatyka

(J.Biszczuk)

 

9

 

biologia (M.Sikorska)

 

 

 

 

 

2016-11-14 | POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ
 
Potrzebujemy wolontariuszy do pomocy przy akcji: Pomóż dzieciom przetrwać zimę.
 
Ze względu na zmianę terminu akcji czasu jest niewiele.
 
Czym będziemy się zajmowali?
Zbiórką darów dla dzieciaków, zachęcaniem potencjalnych klientów do zakupów. 
 
Kiedy?
20 listopada (niedziela) w g.8:30-15:00 (praca pod dachem w mokotowskich sklepach). 
Spotkanie organizacyjne i przydział stanowisk odbędzie się w dniu akcji o g.8:30 w sztabie przy ul. Konduktorskiej 17. W sklepach będziemy pracowali w g.10-15.
 
Zgłoszenia:
osoby pełnoletnie, zachęcamy też rodziców i pracowników szkoły
- od wtorku (15 listopada) bezpośrednio w sztabie z dowodem osobistym 
ul. Konduktorska 17 w g.11-16
 
osoby niepełnoletnie 
- do wtorku (15.XI) do p.Grużewskiej (p.201)
Potrzebuję od Was:
* zgodę rodziców/prawnych opiekunów (wyrażam zgodę na udział mojego dziecka dane w wolontariacie 20.XI.16 w godz. podać) 
* imię i nazwisko, klasa i nr telefonu (ucznia)
We wtorek o godz.13 muszę zgłosić Was w sztabie.
 
Działajmy!
 
 
2016-10-20 | Zajęcia pozalekcyjne

 

 

W ramach zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2016/2017 oprócz zajęć rewalidacyjnych i wspierających w klasie proponowane są:

 •     Koło języka łacińskiego (wtorek godz.14.00)- chętni proszeni są o zgłaszanie się do p. Chojnackiego
 •     Koło muzyczne – zespół muzyczny
 •     Koło tańca jazzowego
 •     Koło tańca dla osób na wózkach ( i nie tylko).

-   zapisy w kancelarii uczniowskiej pok. 10.

Zajęcia prowadzone są przez profesjonalnych instruktorów.

 

 

2016-09-16 | INFORMACJA O UBEZPIECZENIU NA ROK 2016/2017

 

INFORMACJA O UBEZPIECZENIU NA ROK 2016/2017

 

Uprzejmie informujemy, że na zebraniu Rady Rodziców w dniu 13.09.2016 wybrano ofertę ubezpieczenia przedstawioną przez Signal Iduna  TU SA z siedzibą w Warszawie.

 

Składka  podobnie jak w roku ubiegłym 45 zł rocznie natomiast Suma Ubezpieczenia wzrosła do 20.000 zł czyli 200 zł za 1% uszczerbku (wyższa SU to większe odszkodowanie).

 

Dopuszczono jednocześnie możliwość wybrania  przez  Rodzica/Opiekuna  wariantu z mniejszą ochroną tj SU 12.000 zł ze składką 28 zł rocznie.

 

 ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ:

 

śmierć w wyniku NNW, zawału serca lub udaru mózgu

12.000 zł

20.000 zł

uszczerbek (złamania, zwichnięcia, oparzenia, pogryzienie itp)  za 1%

120 zł

200 zł

świadczenie z tytułu nagłego zatrucia gazami

600 zł

1.000 zł

naprawa lub nabycie protez

3.500 zł

6.000 zł

refundacja kosztów leczenia

1.200 zł

2.000 zł

SKŁADKA

28 zł      

45 zł

 

 

 

Ponadto istnieje możliwość byście Państwo skorzystali z ulgi na ubezpieczenie drugiego lub trzeciego dziecka u tego samego Ubezpieczyciela. I tak:

składka za ubezpieczenie pierwszego dziecka = 45 zł, drugiego = 34 zł a trzeciego i kolejnego = 23 zł.

 

 

2016-09-16 | Zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2016-09-07 | II Dzień Popularyzacji Matematyki

 

 
II Dzień Popularyzacji Matematyki - 15 września 2016 - zapisy ruszają 5 września !
 
Po szczegóły kliknij TUTAJ

Ogłoszenia

 • 2021-07-23
  OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 • 2020-11-18
  OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 • 2020-09-28
  Zarządzenie Dyrektora nr 5/2020/21 w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 2020-05-21
  Zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dnia 20 maja 2020r.
 • 2020-05-15
  Ogłoszenie

Współpracujemy z