BIP | RODO | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI | MAPA STRONY

Regulamin biblioteki

Strona Główna » Regulamin biblioteki

I. FUNKCJE BIBLIOTEKI

 

1.           Biblioteka szkolna jest:

a)   interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, w której  uczniowie indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy, korzystając z pomocy nauczyciela bibliotekarza;

b)   ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców;

c)   ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej.

 

2.           Biblioteka uczestniczy w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły wobec uczniów: kształcącej, opiekuńczej, wychowawczej i kulturalnej.

 

3.           Biblioteka służy nauczycielom w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej, wspiera ich dokształcanie, doskonalenie zawodowe, i pracę twórczą.

 

II. ZASADY FUNKCJONOWANIA

 

1.           Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły, który:

a)   zapewnia pomieszczenie i jego wyposażenie, warunkujące prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia;

b)   zatrudnia bibliotekarzy z odpowiednimi kwalifikacjami (bibliotekarskimi i pedagogicznymi) według obowiązujących norm etatowych, zapewnia im warunki do doskonalenia zawodowego;

c)   przydziela środki finansowe na działalność biblioteki;

d)   zarządza skontrum zbiorów biblioteki, odpowiada za ich protokolarne przekazanie przy zmianie bibliotekarza;

e)   w porozumieniu z bibliotekarzem ustala tryb postępowania zapewniający zwrot wypożyczonych zbiorów i przestrzega jego wykonania;

f)   monitoruje pracę biblioteki

 

2.           Pracownicy  biblioteki odpowiadają  za stan i wykorzystanie zbiorów; ich obowiązki są wyszczególnione w odrębnym punkcie.

 

3.           Lokal biblioteki składa się z jednego pomieszczenia: wypożyczalni i czytelni.

4.           Zbiory gromadzone są w miarę dostępnych środków:

a) wydawnictwa informacyjne,

b) podręczniki szkolne

c) lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego,

d) książki pomocnicze,

e) literatura popularnonaukowa i naukowa,

f) beletrystyka pozalekturowa,

g) wydawnictwa albumowe,

h) prasa dla uczniów i nauczycieli,

 

5.           Ze względu na specyfikę szkoły, wydawnictwa potrzebne do realizacji poszczególnych przedmiotów (mapy, teksty źródłowe, dokumenty audiowizualne itp.) gromadzone są w zapleczach przy pracowniach przedmiotowych.

6.            Na stałe biblioteka korzysta ze zbioru udostępnionego przez Dzielnicową Wypożyczalnię  Kompletów Książek na zasadach określonych w odrębnej umowie.

7.            Czas pracy biblioteki:

a) biblioteka udostępnia zbiory  w czasie trwania zajęć dydaktycznych, zgodnie z organizacją roku szkolnego. Czas otwarcia biblioteki ustalany jest z dyrektorem szkoły i uwzględnia czas pracy bibliotekarza związany z pracami organizacyjno – technicznymi;

b) okres udostępniania może zostać  skrócony w uzasadnionych przypadkach.

 

III. ZADANIA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA

 

1.           Praca pedagogiczna:

a) udostępnia zbiory,

b) gromadzi, przetwarza i udostępnia informacje,

c) propaguje zbiory i czytelnictwo,

d) rozpoznaje potrzeby czytelnicze uczniów,

e) udziela porad w doborze lektury zależnie od potrzeb, zainteresowań i  planów życiowych czytelników,

f) wspiera uczniów zdolnych w rozwijaniu ich zainteresowań

g) wspiera uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

h) prowadzi rozmowy z uczniami na temat przeczytanych książek, ale też  o ich planach dalszego kształcenia i wyboru zawodu,

i)     prowadzi zajęcia z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej oraz instruktaż indywidualny,

j)     koordynuje prace łączników z biblioteką.

 

2.           Prace organizacyjno – techniczne:

a) odpowiada za stan i wykorzystanie powierzonych mu zbiorów

b) dba o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę lokalu bibliotecznego

c) gromadzi zbiory zgodnie z potrzebami czytelników

d) prowadzi ewidencję zbiorów

e) opracowuje zbiory (klasyfikacja, katalogowanie, opracowanie techniczne, konserwacja),

f) systematycznie selekcjonuje księgozbiór

g) organizuje warsztat działalności informacyjnej,

h) prowadzi dokumentację pracy biblioteki oraz statystyki czytelnictwa

i) planuje pracę, składa wymagane sprawozdania z pracy biblioteki i  przedstawia stan czytelnictwa w szkole,

j) doskonali warsztat swojej pracy.

 

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI CZYTELNIKÓW

 

1.           Z biblioteki mogą korzystać:

a) uczniowie na podstawie zapisu w dzienniku lekcyjnym,

b) nauczyciele,

c) inni pracownicy szkoły.

2.           Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

3.           Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.

4.           Nie ma ograniczenia ilości wypożyczonych materiałów, ograniczenia dotyczą czasu wypożyczenia – jeden miesiąc z możliwością prolongaty; materiały z księgozbioru podręcznego udostępniane są prezencyjnie na miejscu.

5.           Wszystkie wypożyczone materiały powinny być zwrócone  w wyznaczonym terminie przed końcem roku szkolnego; wyjątek stanowi akcja “Książka na wakacje”.

6.           Czytelnicy przetrzymujący książki wykonują prace na rzecz biblioteki.

7.           W przypadku zniszczenia lub zagubienia wypożyczonych materiałów, czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną o podobnej wartości, wskazaną przez bibliotekarza.

8.           Czytelnicy opuszczający szkołę zobowiązani są do uzyskania podpisu na karcie obiegowej, potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

9.           Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki oraz  najaktywniejszym czytelnikom mogą być przyznane wyróżnienia na koniec roku szkolnego, a maturzystom nagrody na zakończenie nauki.

 

V. ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI

 

1.         Czytelnia czynna jest w godzinach pracy biblioteki.

2.         Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

3.         Korzystanie z księgozbioru podręcznego wymaga zgody nauczyciela bibliotekarza.

4.         Czytelnik odpowiada osobiście za materiały, z których korzysta.

5.         Czytelników obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.

6.          W sytuacjach szczególnych w czytelni mogą odbywać się zajęcia lekcyjne w grupach lub indywidualne nauczanie uczniów przebywających pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia.