BIP | RODO | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI | MAPA STRONY

RODO

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

przez LXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi
im. gen. Józefa Bema

realizowana na podstawie ART. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją przez nas zadań statutowych jest
LXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 2/6, 02-674 Warszawa
 (dalej: Administrator)

W jaki sposób można uzyskać dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych? 

W celu pozyskania dodatkowych informacji na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych prosimy
o kontakt z wyznaczonym przez Administratora inspektorem danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

Stanisław Rudowski
srudowski.iod@dbfomokotow.pl

tel: 723-243-680
p. I, pok. 114

Skąd mamy dane osobowe ?

Dane osobowe zbieramy bezpośrednio od osób których dane dotyczą, głównie w ramach procesów:

 1. rekrutacji uczniów do naszej placówki oświatowej,
 2. współpracy z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczniów,
 3. rekrutacji i zatrudniania osób w naszej placówce oświatowej,
 4. współpracy z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz naszej placówki,
 5. współpracy z instytucjami działającymi na rzecz oświaty i wychowania młodzieży szkolnej  

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Głównym celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań publicznych wynikających z nałożonych na naszą placówkę oświatową obowiązków określonych w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty, co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust. 1 lit. c).

W ramach głównej działalności statutowej realizujemy również cele poboczne, w związku z którymi przetwarzamy dane osobowe, związane z udziałem w konkursach, wydarzeniach sportowych, działalności promocyjnej lub integracyjnej  oraz informacyjnej o naszych osiągnięciach. Podstawą przetwarzania danych w tych celach jest zgoda osób których dane dotyczą lub działających w ich imieniu przedstawicieli, co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust. 1 lit. a).   

Dane osobowe przetwarzamy także w celu zatrudnienia pracowników zgodnie z przepisami kodeksu pracy
i karty nauczyciela, co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust 1 lit. b), a w przypadku rozliczenia należności publicznoprawnych z tego tytułu podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 lit. c).

Dane osobowe przetwarzamy również w celu realizacji umów, w ramach których korzystamy z dostarczanych nam usług i towarów, co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust 1 lit. b).

Dane przetwarzamy w celu kontaktu z rodzicami lub opiekunami prawnymi w związku z prowadzoną działalnością oświatowo wychowawczą, działając co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust. 1 lit. a).

W przypadku kontaktu naszej placówki przez nauczycieli i wychowawców z rodzicami lub opiekunami prawnymi w celach informowania o ocenach  klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych lub zachowania realizujemy to w oparciu o przepisy prawa, co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust. 1 lit. c).    

Czy istnieje obowiązek podania danych osobowych Administratorowi?     

W przypadku realizacji celów w których podstawą przetwarzania jest zgoda, nie wymagamy od nikogo podania danych osobowych. W tym zakresie występuje pełna dobrowolność, jednak aby móc realizować te cele podanie danych i wyrażona zgoda są niezbędne.

W przypadku gdy dane przetwarzane są w związku z realizacją umowy podanie danych jest również dobrowolne jednakże niezbędne do jej zawarcia. Jeśli z jakiegoś powodu nie przekażecie nam Państwo w takim przypadku wymaganych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z umowy, a tym samym nie będziemy mogli nawiązać stosunku pracy lub korzystać z usług.

Tam gdzie realizujemy swój obowiązek statutowy lub obowiązek nałożony przepisami prawa podanie danych jest obowiązkowe i wynika z tych przepisów. Np. w przypadku danych zbieranych w procesie rekrutacji obowiązek podania danych wynika z art. 150 prawa oświatowego, w przypadku dokumentowania przebiegu nauczania z art. 47 prawa oświatowego. W przypadku rozliczeń należności publicznoprawnych z przepisów podatkowych.

Jakie macie Państwo uprawnienia wobec OPI PIB w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy Państwu spełnienie wszystkich praw, które w tym przypadku wynikają z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.

 1. prawo dostępu do danych,
 2. prawo sprostowania oraz usunięcia danych,
 3. prawo ograniczenia przetwarzania danych,
 4. prawo do przenoszenia danych,
 5. prawo niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

Macie Państwo również prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora podanych danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres:
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu udostępniamy dane osobowe?

Dane osobowe w zależności od celów w jakich są przetwarzane udostępniamy wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Np. dane związane
z zatrudnieniem udostępniamy do ZUS, US, medycyna pracy. Dane związane z procesem edukacyjnym np. ministrowi właściwemu do spraw edukacji.

Jak długo przechowujemy dane osobowe ?

Państwa dane przechowujemy:

 1. w przypadku przetwarzania danych w związku z realizacją procesu edukacyjnego przez okres pobytu w naszej placówce oraz przez okres 10 lat od jego zakończenia,
 2. w przypadku przetwarzania danych w związku z zatrudnieniem przez okres zatrudnienia w naszej jednostce oraz przez 50 lat od jego zakończenia,
 3. w przypadku przetwarzania danych w związku z zawartą umową cywilnoprawną przez czas obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z przepisów prawa,
 4. w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody przez okres do ustania celu przetwarzania, cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu.

 

Czy przekazujemy dane do państw spoza EOG?

Nie przekazujemy danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z wyjątkiem danych które są publicznie dostępne za pomocą sieci Internet w ramach naszej strony internetowej, o ile jest ona dostępna poza tym obszarem.

Czy przetwarzamy dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?

Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osób żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na ich sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu danych w ramach procesu rekrutacji, poprzez wykorzystywanie pozyskanych danych do ich oceny pod względem przyjętych dla danej rekrutacji kryteriów,
w szczególności czy osoba ubiegająca się o przyjęcie spełnia wymagania określone regulaminem rekrutacji.

Kiedy możecie Państwo cofnąć zgodę na przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody?

Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą zostać cofnięte w dowolnym momencie bez podania żadnych przyczyn. Możecie Państwo to zrobić kontaktując się z nami za pośrednictwem adresu e-mail: iod@bem.waw.pl , lub telefonicznie pod nr 22 843-37-13 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.

Jednocześnie informujemy, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

W przypadku oświadczenia telefonicznego zastrzegamy sobie prawo dodatkowej weryfikacji osoby w celu określenia jej tożsamości.