zmień kontrast
A+  A-
LXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema
 

Kilka słów o szkole

HISTORIA

Szkoła przy ul. Marynarskiej 2/6 w Warszawie została powołana do życia decyzją Ministra Przemysłu Maszynowego z dnia 29 lutego 1968 r. jako Zespół Szkół Zawodowych Fabryki Półprzewodników "Tewa". Pierwsi uczniowie weszli w mury nowo wybudowanego budynku szkolnego w dniu 1 września tego samego roku. Początkowo szkoła przygotowywała kadry dla zakładów elektronicznych Mokotowa głównie Fabryki Półprzewodników "Tewa", lecz szybko objęła swoim zasięgiem całą Warszawę.

Początkowy stan organizacyjny Szkoły z niewielkimi zmianami przetrwał aż do 31 sierpnia 1990 roku. W skład Zespołu Szkół Zawodowych wchodziły w tym czasie następujące szkoły:

5-letnie Technikum Elektroniczne Młodzieżowe;
3-letnie Technikum Elektroniczno-Mechaniczne na podbudowie ZSZ;
Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodocianych i dorosłych;
Liceum Zawodowe;
Średnie Studium Zawodowe;

Większość z w/w szkół kształciła wyłącznie w specjalnościach i zawodach elektronicznych.

Od 1 września 1990 r. szkoła przestała być szkołą przyzakładową przechodząc pod nadzór Kuratorium Oświaty.

Do 2012 r. pełna nazwa szkoły brzmiała: ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 20 im. gen. Józefa Bema, w skład którego wchodziły następujące jednostki organizacyjne:

1. Technikum Elektroniczne Nr 2: elektronika ogólna (klasy pierwsza i druga realizują nowy plan nauczania)
2. LXV Liceum Ogólnokształcące

Od 2012 r. pełna nazwa szkoły: LXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema.

Obecnie w szkole uczy się około 550 uczniów, przy 50 osobowej kadrze pedagogicznej. Od początku istnienia szkoły do chwili obecnej funkcję dyrektora pełnili kolejno:

od 1968 r. do 1970 r. - mgr Antoni Cempel
od 1970 r. do 1979 r. - mgr Andrzej Uchański
od 1979 r. do 1991 r. - mgr Stanisław Suwald
od 1991 r. do 1995 r. - mgr Marian Grzybowski
od 1995 r. do 2012 r. - mgr Ewa Błaszczyk
od 2012 r. - Małgorzata Pucułek

1965 rok
- pierwsze rozmowy na temat utworzenia przy Fabryce Półprzewodników "Tewa" szkoły przyzakładowej. Międzyzakładowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4, której siedziba mieściła się najpierw na ul. Puławskiej 113, a następnie na ul. Wiśniowej 26, nie mogła sprostać zapotrzebowaniom zakładu na pracowników wykwalifikowanych w zakresie przemysłu półprzewodnikowego

1967 rok
- przy ulicy Marynarskiej 2/6 w Warszawie rozpoczyna się budowa budynku przyszłej szkoły.

1968 rok
- 29 lutego Minister Przemysłu Maszynowego podpisuje Akt Powołania Zespołu Szkół Zawodowych Fabryki Półprzewodników "Tewa" z siedzibą przy ulicy Marynarskiej 2/6 w Warszawie.

1968 rok
- 9 września odbyło się uroczyste otwarcie Zespołu Szkół Zawodowych Fabryki Półprzewodników "Tewa". W tym roku do budynku przy ulicy Marynarskiej 2/6 w Warszawie weszli pierwsi uczniowie następujących szkół: - pięcioletniego Technikum o specjalnościach elektronika i mechanika precyzyjna; - Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Młodocianych w zawodach monter elementów półprzewodnikowych, monter podzespołów elektronicznych i ślusarz narzędziowy; - Technikum dla Pracujących na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej o specjalnościach elektronika i obróbka skrawaniem.

1971 rok
- odbyły się pierwsze egzaminy dojrzałości. 22 absolwentów Technikum dla Pracujących otrzymało świadectwa dojrzałości i dyplomy techników w specjalnościach elektronika i obróbka skrawaniem. 1 września w Zasadniczej Szkole Zawodowej dla Młodocianych zostaje otwarta klasa w zawodzie monter układów elektronowych i automatyki przemysłowej.

1972 rok
- w Zespole Szkól zostało powołane Liceum Zawodowe o specjalnościach monter urządzeń elektronicznych i mechanik obróbki skrawaniem.

1975 rok
- decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania zostaje powołane Średnie Studium Zawodowe dla pracujących o specjalnościach elektronika i mechanika.

1978 rok
- 9 października odbyła się uroczystość obchodów 10 - lecia Szkoły. Z tej okazji Kuratorium Oświaty i Wychowania nadało Zespołowi Szkół imię Kosmonauty Władimira Komarowa, a Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników "Unitra-Cemi" ufundowało sztandar. Lata siedemdziesiąte i pierwsza polowa lat osiemdziesiątych były latami intensywnego rozwoju szkoły. Przygotowywała ona kadry dla zakładów wchodzących w skład Naukowo Produkcyjnego Centrum Półprzewodników "Unitra-Cemi" oraz zakładów elektronicznych Warszawy. W tym okresie w szkole powstaje kilka nowocześnie wyposażonych pracowni. Zostaje zorganizowane studio telewizji dydaktycznej, umożliwiające przekazywanie programów do poszczególnych pracowni przedmiotowych. Aktywnie pracują harcerze zrzeszeni w Szczepie 68 Warszawskich Wodnych Drużyn Harcerskich. Na odnotowanie zasługuje działalność koła turystycznego i Szkolnego Klubu Motorowego z jego sekcją kartingową. Szkoła organizuje letni i zimowy wypoczynek młodzieży. 

1986 rok
- w szkole pojawiają się pierwsze komputery Spektrum i Meritum, które stają się zalążkiem pierwszej pracowni komputerowej. Od tego czasu narzędzia informatyki na trwałe wchodzą do procesu dydaktycznego i kierowania szkołą. W chwili pisania tych słów (początek 2002 roku) szkoła posiada 41 komputerów PC, które znajdują się na wyposażeniu dwóch pracowni komputerowych, pracowni pomiarów elektronicznych, pracowni fizyki oraz biblioteki. Ponadto skomputeryzowane są księgowość i administracja szkoły.

1990 rok
- zaczynają się kłopoty finansowe i organizacyjne szkoły. W dyrekcji Fabryki Półprzewodników "Tewa" pojawia się myśl rezygnacji z prowadzenia i finansowania szkoły przyzakładowej. Dyrektor fabryki grozi jej zamknięciem. Wśród uczniów i pracowników pojawia się atmosfera niepewności i zdenerwowania. Na szczęście wszystko kończy się pomyślnie. Od 1 września przestaje istnieć Zespół Szkół Zawodowych Fabryki Półprzewodników "Tewa" im. Władimira Komarowa. Prowadzenie i finansowanie szkoły przejmuje Kuratorium Oświaty i Wychowania. Szkoła zostaje przekształcona w Zespół Szkół Zawodowych Nr 25. W budynku przy ulicy Marynarskiej 2/6 w Warszawie pojawia się nowa jednostka organizacyjna, którą jest LXV Liceum Ogólnokształcące.

1991 rok
Podziękowania za prowadzenie szkoły przez trzynaście lat składamy p. STANISŁAWOWI SUWALDOWI. Od pierwszego września dyrektorem został P. MARIAN GRZYBOWSKI, a wicedyrektorami P. TERESA JĘDRZEJEWSKA I EWA BŁASZCZYK.

1993 rok
- 7 listopada odbyła się uroczystość 25 - lecia Szkoły połączona ze zjazdem absolwentów

1994 rok
- ponownie nad szkołą zbierają się czarne chmury. Upadłość dawnego zakładu doprowadza do stanu, w którym Syndyk Masy Upadłości ogłosił przetarg na sprzedaż budynku i terenu szkoły. Sprawa była bardzo poważna gdyż chodziło o 25 miliardów złotych. Uczniowie rozpoczęli akcję protestacyjną, ogłaszając pogotowie strajkowe. Budynek szkoły został oflagowany, zawieszono transparenty. Determinacja obrońców szkoły była niewyobrażalna. Dotarli oni do Kancelarii Prezydenta i Premiera, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Finansów. Dosłownie w ostatniej chwili podjęto decyzje, które umożliwiły Kuratorium Oświaty na przystąpienie do przetargu i uratowanie szkoły. Teren i budynek szkoły stały się własnością Skarbu Państwa.

1995 rok
- 24 marca z udziałem licznie przybyłych gości odbyła się uroczystość nadania Szkole imienia generała Józefa Bema. Ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Republiki Węgierskiej wręczył dyrektorowi Szkoły Sztandar. Od tego czasu datuje się współpraca Szkoły z ambasadą Republiki Węgierskiej i Instytutem Węgierskim w Warszawie. W sierpniu podziękowaliśmy za czteroletnie prowadzenie szkoły p. dyrektorowi Marianowi Grzybowskiemu. Od pierwszego września dyrektorem została P. EWA BŁASZCZYK, wicedyrektorem P. TERESA JĘDRZEJEWSKA.

1998 rok
Uroczyście obchodziliśmy 30-lecie szkoły. 


2000 rok
W szkole odbył się koncert zespołu Two Twenty. Uroczyście obchodziliśmy ŚWIĘTO SZKOŁY – rocznica nadania szkole imienia i wręczenia sztandaru. 

2001 rok
 W szkole rozpoczął działalność Młodzieżowy Klub Europejski. Gościliśmy p. Gniewomira Rokosz –Kuczyńskiego, Mirosławę Kątną, Ryszarda Kalisza, Jana Olszewskiego, Mariana Piłkę.

2002 rok
Uroczyście obchodziliśmy Święto Szkoły pod hasłem "Dzień Europejski w BEMIE". Gościliśmy: Ambasadora Republiki Węgierskiej p. Tomasa Katona, Gniewomira Rokosz–Kuczyńskigo, i innych znamienitych gości. W szkole odbył się Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Parlamentaryzmie Europejskim pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej na Uchodźstwie p. Ryszarda Kaczorowskiego. Delegacja naszej szkoły odwiedziła Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie. Gościliśmy p. Janusza Piechocinskiego, p. Henryka Dzido – reprezentującego p. Marka Balickiego, p. Marcina Trońskiego. Przyjęliśmy pierwszych absolwentów gimnazjów.  Serdeczne podziękowania złożyliśmy p. wicedyrektor TERESIE JĘDRZEJEWSKIEJ za 24-letnie rządy, nowym wicedyrektorem została p. MAŁGORZATA PUCUŁEK.

2003 rok
Uroczyście obchodziliśmy Święto Szkoły pod hasłem "Miejsce Polski w zjednoczonej Europie". Patronat nad uroczystością objął p. Krzysztof Janik – Minister Spraw Wewnętrznych. Gościliśmy wiele wspaniałych osób, uświetniła naszą galę orkiestra dęta z Nadarzyna pod batutą p. Mirosława Chilmanowicza. Na spotkanie z młodzieżą przyjechał p. Wojciech Jastrzębowski – przyrodnik, a Szkolny Klub Europejski gościł p. Mariana Stasiaka dyrektora Departamentu Europejskiego. Przeprowadziliśmy referendum: "Czy jesteś za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej?", 79% ankietowanych odpowiedziało pozytywnie. Obchodziliśmy 35-lecie szkoły. Wspomnienia, wspomnienia, łezka w oku.

2004 rok
Uroczyście obchodziliśmy Święto Szkoły pod hasłem "Warszawa miastem europejskim". Gościliśmy Bractwo Kurkowe z Gniewomirem Rokosz-Kuczyńskim, naczelnika p. Małgorzatę Panabarzys, Krzysztofa Wojewódzkiego, uroczystość uświetniła Kapela Warszawska Roberta Skoczewskiego. Przyjęli zaproszenie i spotkali się z młodzieżą prof. Paweł Wieczorkiewicz - historyk, p. Zygmunt Broniarek, Paweł Piskorski, Maciej Płażyński, Tymoteusz Duchowski "Motek" z Szarych Szeregów, Wojciech Siemion, Marcin Troński. Złożył nam wizytę w ramach wizytacji duszpasterskiej jego eminencja ks Tadeusz Pikus, wręczył nagrody, spotkał się z młodzieżą i pracownikami. Trzydzieści lat po maturze spotkali się nauczyciele, nauczyciele zawodu i absolwenci. Był wielki tort z napisem "MATURA 1974". 

2005 rok
Cała polska pożegnała WIELKIEGO POLAKA, 2 kwietnia zmarł papież JAN PAWEŁ II. Spotkaliśmy się, by wspomnieć JEGO słowa wypowiedziane do Polaków, do młodych i zaśpiewać barkę. Święto Szkoły obchodziliśmy pod hasłem "Panteon herosów polskich". Patronat nad uroczystością objął Ambasador Republiki Węgierskiej p. Mihaly Gyor, który uhonorował sztandar wstęgą z okazji dziesięciolecia nadania szkole imienia gen. Józefa Bema. Honorowymi gośćmi byli: Ambasador Republiki Węgierskiej p. Mihaly Gyor, Jan Stolarski, Bractwo Kurkowe. Odbyło się sympozjum o życiu i działalności gen. J. Bema, w który wzięła udział p. Krisztyna Baba. W szkole odbyła się pierwsza nowa matura. Przyjęli zaproszenie i spotkali się z młodzieżą p. Paweł Poncyliusz - poseł na Sejm, Mirosława Kątna – poseł na Sejm. Piękną inscenizację ballad Adama Mickiewicza pt. "Lilie i inne kwiatki" przygotowali uczniowie klasy teatralnej pod opieką p. Ewy Asztalos. Młodzież pod opieką p. Katarzyny Grużewskiej i p. Alicji Rokosz wzięła udział MARSZU ŻOLIBORZA. Otrzymaliśmy tytuł "Szkoły miesiąca" w kategorii szkół ponadgimnazjalnych w konkursie na szkolną witrynę /opieka nad stroną szkoły p. Małgorzata Biszczuk/. Odbył się tydzień tolerancji w BEMIE: wystawa prac plastycznych, panele dyskusyjne, pokaz szermierki na wózkach, subkultury młodzieżowe, wolontariat – udział w świątecznej zbiórce żywności "Kromka chleba". Uczniowie uczestniczyli w konkursie o Unii Europejskiej.

2006 rok
Zmarł ks Jan Twardowski, Koło Przyjaciół Biblioteki zorganizowało wieczorne słuchanie poezji księdza Jana. Przyjęli zaproszenie i spotkali się z młodzieżą p. Dariusz Rosatti, p. Marcin Troński, p. Wojciech Siemion. W murach szkoły otwarto wystawę "Polska – Węgry 1956". Gościliśmy byłego ambasadora Republiki Węgierskiej p. Akosa Engelmayera, prof. Pawła Wieczorkiewicza, Tymoteusza Duchowskiego, Hannę Kwaśniewską – uczestnika wydarzeń w Budapeszcie w 1956 roku. Święto Szkoły obchodziliśmy pod hasłem "Sztuka bez granic". Patronat objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego p. Kazimierz Ujazdowski. Laureatką Konkursu Ośmiu Wspaniałych była ucz. kl. 1d EWA MARCZAK. MICHAŁ KAMIŃSKI zajął I miejsce w biegu im. Janusza Kusocińskiego. 

2007 rok
Odbył się pokaz sztuki rycerskiej, uczniowie uczyli się fechtunku i panel dyskusyjny, wykład, spotkanie młodzieży z prof. Markiem Barańskim "Polska w okresie rozbicia dzielnicowego". Święto Szkoły pod hasłem "per aspera et astra" /przez wiedzę do gwiazd/. Patronat honorowy objął p. Dariusz Rossati. Gośćmi honorowymi byli naczelnik dzielnicy Mokotów p. Małgorzata Panabarzys, burmistrz Krzysztof Skolimowski, Hanna Kwaśniewska, Bractwo Kurkowe, Michał Stefański, Tymoteusz Duchowski. Na spotkanie z młodzieżą przyjechała p. Ewa Wachowicz. Uczniowie klasy turystycznej przygotowali wycieczkę do Włoch, zwiedziliśmy Florencję, Pizę, Asyż, byliśmy na audiencji u Ojca Świętego na Placu św. Piotra, złożyliśmy kwiaty na Monte Cassino. Dyrektor Ewa Błaszczyk została uhonorowana tytułem "Zasłużony parafianin" i odznaczona krzyżem św. M. M. Kolbego w parafii św. M. M. Kolbego.  Odbyły się młodzieżowe wybory parlamentarne. 

2008 rok
Podziękowanie od Burmistrza otrzymały p. Aleksandra Michalczuk i Ewa Asztalos. ŚWIĘTO SZKOŁY było obchodzone pod hasłem "…w sercu i w pamięci…"pod patronatem Ambasadora Republiki Węgierskiej p. Roberta Kiss. Gościliśmy przedstawicieli Ambasady Węgierskiej, Bractwo Kurkowe, Bractwo Rycerstwa Wolności Poznań 1956. JAKUB MAKSIEWICZ z kl. 2d był przedstawicielem szkoły w Młodzieżowej Radzie Dzielnicy. Z okazji Dnia Dziecka odbył się Piknik Hobbystyczny. W tym roku obchodziliśmy 40-lecie szkoły. Część oficjalna odbyła się w obecności zaproszonych gości, przemówienia, wspomnienia, łzy wzruszenia. Z wielkim sercem przygotowany spektakl ...WY WCZORAJ, MY DZISIAJ, ONI JUTRO…/scenariusz i reżyseria p. Tomasz Daszczuk, oprawa muzyczna p. Ewa Asztalos, scenografia p. Ewa Cheda/. 13 listopada była odprawiona msza św. w intencji uczniów, pracowników i zmarłych uczniów i pracowników. 15 listopada odbył się WIELKI BAL ABSOLWENTÓW – "WSPOMNIEŃ CZAR". 

2009 rok
Zorganizowaliśmy Mokotowski Turniej Fitness dla uczniów gimnazjów i liceów, w którym jurorką była p. Bożena Stanisławska – mistrzyni świata w akrobatyce sportowej. Patronat nad Świętem Szkoły objął były Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej na Uchodźstwie p. Ryszard Kaczorowski oraz minister Spraw Zagranicznych p. Radosław Sikorski. Przyjęli zaproszenie i spotkali się z młodzieżą prof. Marek Barański, prof. dr hab. Aron Petneki, dr Dariusz Skorupa, prof. dr hab. Lucjan Piela – chemik. Zebraliśmy pieniądze na "Bilet do stacji życie" dla dziecka w Rwandzie. Odbył się I Plener Artystyczny dla uczniów klasy teatralnej, młodzież wyjechała do Pięknej Góry k/Giżycka. Stypendium.

2010 rok
Przyjęli zaproszenie i spotkali się z młodzieżą p. Marek Jurek, p. Andrzej Olechowski, p. Marek Borowski. Święto Szkoły obchodziliśmy pod hasłem …"bez tej miłości można żyć"… 10 kwietnia ŻAŁOBA NARODOWA. W Katastrofie Smoleńskiej zginęło 96 osób Prezydent Lech Kaczyński i Jego małżonka, Prezydent na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski i inne ważne osobistości w państwie. W szkole odbył się apel, na którym wspominaliśmy osoby związane ze szkoła. Odbył się III. Piknik Hobbystyczny w BEMIE. Od 1 września wprowadziliśmy e-dziennik. 

2011 rok
Dzięki 
udostępnionym zbiorom p. Aleksandra Załęskiego udostępniliśmy w szkole, dla uczniów Mokotowa wystawę "Katyń 1940 – 2011", wystawę otworzył Burmistrz Mokotowa P. Bogdan Olesiński, kustosz wystawy p. Aleksander Załęski oraz dyrektor szkoły. Święto Szkoły pod hasłem "Inny ja, ..inny Ty, nasza Polska ps". Uczestniczyliśmy w projekcie e-twinning – europejska współpraca szkół.  Przyjęli zaproszenie i spotkali się z młodzieżą p. Marek Borowski, Paweł Poncyliusz, p. Janos Tischler – radca Ambasady Republiki Węgierskiej. Przy współpracy PJWSTK, Akademii Leona Koźmińskiego, Polskiej Akademii Aikido, Polskiego Związku Szachowego zorganizowaliśmy PIKNIK KULTURALNO NAUKOWY. Były gry strategiczne, warsztaty marketingowe, prawnicze, turniej szachowy, konkursy, gry i zabawy sportowe. Piknik uroczyście otworzyli Burmistrz Mokotowa p. Bogdan Olesiński, prezes Polskiego Związku Szachowego p. Tomasz Sielicki oraz dyrektor szkoły. 1 maja - wielki dzień dla wszystkich Polaków: beatyfikacja JANA PAWŁA II. Z okazji dnia dziecka zorganizowaliśmy piknik hobbystyczny, na którym były tańce, śpiewy, granie, prezentacja zbiorów i kolekcji /pomysł i opieka p. Ewa Asztalos/.Nasza szkoła została uhonorowana prze Ministra Edukacji Narodowej p. Katarzynę Hall tytułem SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW.  

Ogłoszenia

 • 2020-11-18
  OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 • 2020-09-28
  Zarządzenie Dyrektora nr 5/2020/21 w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 2020-05-21
  Zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dnia 20 maja 2020r.
 • 2020-05-15
  Ogłoszenie
 • 2020-04-22
  Zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dnia 22 kwietnia 2020r.

Współpracujemy z