BIP | RODO | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI | MAPA STRONY

Historia szkoły

Strona Główna » Szkoła » Historia szkoły

Szkoła przy ul. Marynarskiej 2/6 w Warszawie została powołana do życia decyzją Ministra Przemysłu Maszynowego z dnia 29 lutego 1968 r. Jako Zespół Szkół Zawodowych Fabryki Półprzewodników “Tewa“. Pierwsi uczniowie weszli w mury nowo wybudowanego budynku szkolnego w dniu 1 września tego samego roku. Początkowo szkoła przygotowywała kadry dla zakładów elektronicznych Mokotowa głównie Fabryki Półprzewodników “Tewa”, lecz szybko objęła swoim zasięgiem całą Warszawę.

Początkowy stan organizacyjny Szkoły z niewielkimi zmianami przetrwał aż do 31 sierpnia 1990 roku. W skład Zespołu Szkół Zawodowych wchodziły w tym czasie następujące szkoły:

5-letnie Technikum Elektroniczne Młodzieżowe;
3-letnie Technikum Elektroniczno-Mechaniczne na podbudowie ZSZ;
Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodocianych i dorosłych;
Liceum Zawodowe;
Średnie Studium Zawodowe;

Większość z w/w szkół kształciła wyłącznie w specjalnościach i zawodach elektronicznych.

Od 1 września 1990 r. Szkoła przestała być szkołą przyzakładową przechodząc pod nadzór Kuratorium Oświaty.

Do 2012 r. pełna nazwa szkoły brzmiała: ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 20 im. Gen. Józefa Bema, w skład którego wchodziły następujące jednostki organizacyjne:

1. Technikum Elektroniczne Nr 2: elektronika ogólna
(klasy pierwsza i druga realizują nowy plan nauczania)
2. LXV Liceum Ogólnokształcące

Od 2012 r. Pełna nazwa szkoły: LXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Gen. Józefa Bema.

 

Od początku istnienia szkoły do chwili obecnej funkcję dyrektora pełnili kolejno:

od 1968 r. Do 1970 r. – mgr Antoni Cempel
od 1970 r. Do 1979 r. – mgr Andrzej Uchański
od 1979 r. Do 1991 r. – mgr Stanisław Suwald
od 1991 r. Do 1995 r. – mgr Marian Grzybowski
od 1995 r. Do 2012 r. – mgr Ewa Błaszczyk
od 2012 r. – Małgorzata Pucułek

1965 rok
Pierwsze rozmowy na temat utworzenia przy Fabryce Półprzewodników “Tewa” szkoły przyzakładowej. Międzyzakładowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4, której siedziba mieściła się najpierw na ul. Puławskiej 113, a następnie na ul. Wiśniowej 26, nie mogła sprostać potrzebom zakładu na pracowników wykwalifikowanych w zakresie przemysłu półprzewodnikowego
1967 rok
Przy ulicy Marynarskiej 2/6 w Warszawie rozpoczyna się budowa budynku przyszłej szkoły.
1968 rok
29 lutego Minister Przemysłu Maszynowego podpisuje Akt Powołania Zespołu Szkół Zawodowych Fabryki Półprzewodników “Tewa”
z siedzibą przy ulicy Marynarskiej 2/6 w Warszawie.
1968 rok
9 września odbyło się uroczyste otwarcie Zespołu Szkół Zawodowych Fabryki Półprzewodników “Tewa”. W tym roku do budynku przy ulicy Marynarskiej 2/6 w Warszawie weszli pierwsi uczniowie następujących szkół: – pięcioletniego Technikum o specjalnościach elektronika i mechanika precyzyjna; – Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Młodocianych w zawodach monter elementów półprzewodnikowych, monter podzespołów elektronicznych i ślusarz narzędziowy; – Technikum dla Pracujących na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej o specjalnościach elektronika i obróbka skrawaniem.
1971 rok
Odbyły się pierwsze egzaminy dojrzałości. 22 absolwentów Technikum dla Pracujących otrzymało świadectwa dojrzałości i dyplomy techników w specjalnościach elektronika i obróbka skrawaniem. 1 września w Zasadniczej Szkole Zawodowej dla Młodocianych zostaje otwarta klasa w zawodzie monter układów elektronowych i automatyki przemysłowej.
1972 rok
W Zespole Szkół zostało powołane Liceum Zawodowe o specjalnościach monter urządzeń elektronicznych i mechanik obróbki skrawaniem.
1975 rok
Decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania zostaje powołane Średnie Studium Zawodowe dla pracujących o specjalnościach elektronika i mechanika.
1978 rok
9 października odbyła się uroczystość obchodów 10 – lecia Szkoły. Z tej okazji Kuratorium Oświaty i Wychowania nadało Zespołowi Szkół imię Kosmonauty Władimira Komarowa, a Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników “Unitra-Cemi” ufundowało sztandar. Lata siedemdziesiąte i pierwsza polowa lat osiemdziesiątych były latami intensywnego rozwoju szkoły. Przygotowywała ona kadry dla zakładów wchodzących w skład Naukowo Produkcyjnego Centrum Półprzewodników “Unitra-Cemi” oraz zakładów elektronicznych Warszawy. W tym okresie w szkole powstaje kilka nowocześnie wyposażonych pracowni. Zostaje zorganizowane studio telewizji dydaktycznej, umożliwiające przekazywanie programów do poszczególnych pracowni przedmiotowych. Aktywnie pracują harcerze zrzeszeni w Szczepie 68 Warszawskich Wodnych Drużyn Harcerskich. Na odnotowanie zasługuje działalność koła turystycznego i Szkolnego Klubu Motorowego z jego sekcją kartingową. Szkoła organizuje letni i zimowy wypoczynek młodzieży.
1986 rok
W szkole pojawiają się pierwsze komputery Spektrum i Meritum, które stają się zalążkiem pierwszej pracowni komputerowej. Od tego czasu narzędzia informatyki na trwałe wchodzą do procesu dydaktycznego i kierowania szkołą. W chwili pisania tych słów (początek 2002 roku) szkoła posiada 41 komputerów PC, które znajdują się na wyposażeniu dwóch pracowni komputerowych, pracowni pomiarów elektronicznych, pracowni fizyki oraz biblioteki. Ponadto skomputeryzowane są księgowość i administracja szkoły.
1990 rok
Zaczynają się kłopoty finansowe i organizacyjne szkoły. W dyrekcji Fabryki Półprzewodników “Tewa” pojawia się myśl rezygnacji z prowadzenia i finansowania szkoły przyzakładowej. Dyrektor fabryki grozi jej zamknięciem. Wśród uczniów i pracowników pojawia się atmosfera niepewności i zdenerwowania. Na szczęście wszystko kończy się pomyślnie. Od 1 września przestaje istnieć Zespół Szkół Zawodowych Fabryki Półprzewodników “Tewa” im. Władimira Komarowa. Prowadzenie i finansowanie szkoły przejmuje Kuratorium Oświaty i Wychowania. Szkoła zostaje przekształcona w Zespół Szkół Zawodowych Nr 25. W budynku przy ulicy Marynarskiej 2/6 w Warszawie pojawia się nowa jednostka organizacyjna, którą jest LXV Liceum Ogólnokształcące.
1991 rok
Podziękowania za prowadzenie szkoły przez trzynaście lat składamy p. Stanisławowi Suwaldowi.
Od pierwszego września dyrektorem został p. Marian Grzybowski, a wicedyrektorami p. Teresa Jędrzejowska i p .Ewa Błaszczyk.
1993 rok
7 listopada odbyła się uroczystość 25 – lecia Szkoły połączona ze zjazdem absolwentów.
1994 rok
Ponownie nad szkołą zbierają się czarne chmury. Upadłość dawnego zakładu doprowadza do stanu, w którym Syndyk Masy Upadłości ogłosił przetarg na sprzedaż budynku i terenu szkoły. Sprawa była bardzo poważna gdyż chodziło o 25 miliardów złotych. Uczniowie rozpoczęli akcję protestacyjną, ogłaszając pogotowie strajkowe. Budynek szkoły został oflagowany, zawieszono transparenty. Determinacja obrońców szkoły była niewyobrażalna. Dotarli oni do Kancelarii Prezydenta i Premiera, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Finansów. Dosłownie w ostatniej chwili podjęto decyzje, które umożliwiły Kuratorium Oświaty na przystąpienie do przetargu i uratowanie szkoły. Teren i budynek szkoły stały się własnością Skarbu Państwa.
1995 rok
24 marca z udziałem licznie przybyłych gości odbyła się uroczystość nadania Szkole imienia generała Józefa Bema. Ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Republiki Węgierskiej wręczył dyrektorowi Szkoły Sztandar. Od tego czasu datuje się współpraca Szkoły z ambasadą Republiki Węgierskiej i Instytutem Węgierskim w Warszawie. W sierpniu podziękowaliśmy za czteroletnie prowadzenie szkoły p. Dyrektorowi Marianowi Grzybowskiemu.
Od pierwszego września dyrektorem została p.Ewa Błaszczyk, wicedyrektorem P. Teresa Jędrzejowska.
1998 rok

Uroczyście obchodziliśmy 30-lecie szkoły.
2000 rok
W szkole odbył się koncert zespołu Two Twenty. Uroczyście obchodziliśmy ŚWIĘTO SZKOŁY – rocznica nadania szkole imienia i wręczenia sztandaru.
2001 rok
W szkole rozpoczął działalność Młodzieżowy Klub Europejski.
2002 rok
Uroczyście obchodziliśmy Święto Szkoły pod hasłem “Dzień Europejski w BEMIE. Serdeczne podziękowania złożyliśmy
p. wicedyrektor Teresie Jędrzejowskiej za 24-letnie rządy, nowym wicedyrektorem została p. Małgorzata Pucułek.
2003 rok
Uroczyście obchodziliśmy Święto Szkoły pod hasłem “Miejsce Polski w zjednoczonej Europie. Obchodziliśmy 35-lecie szkoły.
2004 rok
Uroczyście obchodziliśmy Święto Szkoły pod hasłem “Warszawa miastem europejskim”. Trzydzieści lat po maturze spotkali się nauczyciele, nauczyciele zawodu i absolwenci. Był wielki tort z napisem “MATURA 1974”.
2005 rok
Cała polska pożegnała WIELKIEGO POLAKA, 2 kwietnia zmarł papież JAN PAWEŁ II. Spotkaliśmy się, by wspomnieć JEGO słowa wypowiedziane do Polaków, do młodych i zaśpiewać barkę. Święto Szkoły obchodziliśmy pod hasłem “Panteon herosów polskich”. W szkole odbyła się pierwsza nowa matura. Otrzymaliśmy tytuł “Szkoły miesiąca” w kategorii szkół ponadgimnazjalnych w konkursie na szkolną witrynę. Odbył się tydzień tolerancji w BEMIE: wystawa prac plastycznych, panele dyskusyjne, pokaz szermierki na wózkach, subkultury młodzieżowe, wolontariat – udział w świątecznej zbiórce żywności “Kromka chleba”. Uczniowie uczestniczyli w konkursie o Unii Europejskiej.
2006 rok
W murach szkoły otwarto wystawę “Polska – Węgry 1956”. Święto Szkoły obchodziliśmy pod hasłem “Sztuka bez granic”. Patronat objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego p. Kazimierz Ujazdowski.
2007 rok
Odbył się pokaz sztuki rycerskiej pt. „Polska w okresie rozbicia dzielnicowego”. Uczniowie uczyli się fechtunku. Święto Szkoły pod hasłem
„per aspera et astra” /przez wiedzę do gwiazd/. Na spotkanie z młodzieżą przyjechała p. Ewa Wachowicz. Uczniowie klasy turystycznej przygotowali wycieczkę do Włoch, zwiedziliśmy Florencję, Pizę, Asyż, byliśmy na audiencji u Ojca Świętego na Placu św. Piotra, złożyliśmy kwiaty na Monte Cassino. Dyrektor Ewa Błaszczyk została uhonorowana tytułem “Zasłużony parafianin” i odznaczona krzyżem
św. M. M. Kolbego w parafii św. M. M. Kolbego. Odbyły się młodzieżowe wybory parlamentarne.
2008 rok
ŚWIĘTO SZKOŁY było obchodzone pod hasłem “…w sercu i w pamięci…”pod patronatem Ambasadora Republiki Węgierskiej p. Roberta Kiss W tym roku obchodziliśmy 40-lecie szkoły. Część oficjalna odbyła się w obecności zaproszonych gości, przemówienia, wspomnienia, łzy wzruszenia. Z wielkim sercem przygotowany spektakl …Wy wczoraj, my dzisiaj, oni jutro.
15 listopada odbył się WIELKI BAL ABSOLWENTÓW – “WSPOMNIEŃ CZAR”.
2009 rok
Zorganizowaliśmy Mokotowski Turniej Fitness dla uczniów gimnazjów i liceów, w którym jurorką była p. Bożena Stanisławska – mistrzyni świata w akrobatyce sportowej. Patronat nad Świętem Szkoły objął były Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej na Uchodźstwie p. Ryszard Kaczorowski oraz minister Spraw Zagranicznych p. Radosław Sikorski. Zebraliśmy pieniądze na “Bilet do stacji życie” dla dziecka w Rwandzie. Odbył się I Plener Artystyczny dla uczniów klasy teatralnej.
2010 rok
Święto Szkoły obchodziliśmy pod hasłem …”bez tej miłości można żyć”… 10 kwietnia ŻAŁOBA NARODOWA. W Katastrofie Smoleńskiej zginęło 96 osób Prezydent Lech Kaczyński i Jego małżonka, Prezydent na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski i inne ważne osobistości w państwie. W szkole odbył się apel, na którym wspominaliśmy osoby związane ze szkoła.
Odbył się III. Piknik Hobbystyczny w BEMIE.
Od 1 września wprowadziliśmy e-dziennik.
2011 rok
Dzięki udostępnionym zbiorom p. Aleksandra Załęskiego udostępniliśmy w szkole, dla uczniów Mokotowa wystawę “Katyń 1940 – 2011”, wystawę otworzył Burmistrz Mokotowa p. Bogdan Olesiński, kustosz wystawy p. Aleksander Załęski oraz dyrektor szkoły. Święto Szkoły pod hasłem “Inny ja, ..inny Ty, nasza Polska ps”. Uczestniczyliśmy w projekcie e-twinning – europejska współpraca szkół.
Zorganizowaliśmy Piknik kulturalno-naukowy. Były gry strategiczne, warsztaty marketingowe, prawnicze, turniej szachowy, konkursy, gry i zabawy sportowe.
1 maja – wielki dzień dla wszystkich Polaków: beatyfikacja JANA PAWŁA II. Z okazji dnia dziecka zorganizowaliśmy piknik hobbystyczny, na którym były tańce, śpiewy, granie, prezentacja zbiorów i kolekcji.
Nasza szkoła została uhonorowana prze Ministra Edukacji Narodowej p. Katarzynę Hall tytułem SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW.
2012 rok
17 maja 2012 roku podjęto uchwałę w sprawie likwidacji Technikum Elektronicznego nr 2 w Warszawie. W tym samym roku na mocy Aktu Założycielskiego Liceum Ogólnokształcącego szkoła otrzymała nazwę: LXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi
im. gen. Józefa Bema w Warszawie.
Od 1 września funkcję dyrektora placówki pełni pani Małgorzata Pucułek,
zaś stanowisko wicedyrektora objęła pani Agnieszka Dziwińska.

2013 rok
LXV LO zdobywało różne certyfikaty i dyplomy na polu nauki, działalności pozalekcyjnej, sportowej, kulturalnej,
np.: Certyfikat Warsa i Sawy (2015r.), tytuł Szkoły Odkrywcy Talentów oraz Szkoły z Pomysłem na Uczenie.
Podjęto współpracę z firmą Signity, SGGW, Wyższą Szkołą Humanistyczną im. B. Prusa w Warszawie, Uniwersytetem Medycznym, Polsko – Japońską Szkołą Technik Komputerowych, Uczelnią Łazarskiego, a także z warszawskimi teatrami, kinami, domami kultury.
Uczniowie chętnie włączali się w różne projekty oraz organizację imprez:

 • Mam haka na raka (akcja wspierająca profilaktykę chorób nowotworowych)
 • Czerwcowy Piknik z Nauka i Zdrowiem pod patronatem krajowego Konsultanta Zdrowia Psychicznego
 • Majowy piknik Artystyczno – Hobbystyczny
 • Coroczny konkurs Matematyczno – Informatyczny Skarabeusz.
  2014 rok
  Obchody 45-lecia szkoły.
  14 lutego szkoła została uhonorowana medalem Pro Masovia.
  2018 rok
  Obchody 50-lecia szkoły
  8 czerwca odbył się XI piknik artystyczno-hobbystyczny.
  2019 rok
  7 czerwca w szkole odbył się XII piknik artystyczno-hobbystyczny.
  2020 rok
  W związku z globalną pandemią wirusa COVID-19 szkoła od marca przeszła w tryb zdalny,  z użyciem nowoczesnych technik kształcenia na odległość.
  7 lutego  odbył się festiwal kultur.
  7 marca odbył się w naszej szkole Turniej Szachowy z okazji 30lecia działalności p. Andrzeja Szewczaka.
  Szkoła z nowym rokiem szkolnym powróciła do zajęć stacjonarnych, w reżimie sanitarnym, niestety tylko do 16 października. Aktualnie zajęcia realizowane są zdalnie z wykorzystaniem platformy MICROSOFT TEAMS.
  Serdeczne podziękowania dla pani wicedyrektor Agnieszki Dziwińskiej, która po 8latach ustępuje ze stanowiska.
  Od 1 września stanowisko wicedyrektora objęła pani Katarzyna Boborycka.
  10 grudnia Bem we współpracy z Dzielnicowym Centrum Integracji zorganizowało konferencję online:
  “Trzeba wiedzieć, aby zrozumieć – dyskurs o zdrowiu psychicznym”. 
  W wydarzeniu uczestniczyło ponad 300 uczestników, a prelegentami byli m.in. Prof.dr. Hab. Nauk med. Barbara Remberk, prof.dr. hab. Nauk med.Irena Namysłowska, dr nauk med. Cezary Żechowski, Lucyna Kicińska oraz Ewa Ciepałowicz.

2021 rok
Od 1 września stanowisko drugiego wicedyrektora objęła pani Iwona Radulska

2023 rok
Od 1 września następuje zmiana na stanowisku wicedyrektora. Obejmuje je pani Agnieszka Kuć-Bryk